Χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες οι οποίες πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις όπως
αυτές καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 10/2011 και (ΕΚ) αριθμ.
1935/2004 και η όλη διαδικασία παραγωγής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2023/2006 καθώς και με εκείνες του κανονισμού (ΕΚ)
1935/2004 που αφορούν στην ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων.